Home

Met een keuze voor tweetalig onderwijs ga je voor extra uitdaging, extra activiteiten en daarom ook wat extra kosten. Benieuwd naar de vele extra buitenschoolse tto-activiteiten?

We vragen voor tto een extra ouderbijdrage van ca. €120,-. Voor de excursie naar York in Groot-Brittanië (1e jaar tto) en voor het Exchange Programme in het buitenland (3e jaar tto) vragen wij daarnaast nog een extra bedrag van gemiddeld €350,- tot €400,- per reis.

Boeken / methodes

De aanschaf van Engelstalige methodes brengt geen extra kosten met zich mee. Dit in verband met de gratis schoolboekenregeling (vanuit de overheid).

De Engelstalige methodes sluiten goed aan bij het regulier onderwijs op het Coenecoop. Zo wordt er bijvoorbeeld bij het vak wiskunde zowel in het reguliere als in het tweetalig onderwijs met de methode ‘Moderne Wiskunde’ gewerkt, op het regulier onderwijs met de Nederlandse versie en op het tto gebruiken we de Engelstalige versie van deze methode. Ook bij een specifiek Nederlands vak als geschiedenis werken we met een Engelstalige methode, ‘Digging Deeper’, die zich richt op de Nederlandse geschiedenis.

Waarom deze ouderbijdrage?

Het verzorgen van tto-onderwijs (en andere internationaliseringsactiviteiten) brengt voor ons als tto-school kosten met zich mee voor extra verplichtingen voor certificering als tto-school en extra activiteiten, die geen onderdeel zijn van de reguliere bekostiging. Tweetalig onderwijs is een aanvulling op het reguliere aanbod waarvoor wij de ouderbijdrage verplicht stellen.

In de klassen 1 t/m 3 zetten wij deze jaarlijkse ouderbijdrage in voor extra lesmaterialen, internationale activiteiten en competities (Phileas Fogg theatervoorstellingen, Junior speaking contest, Cricketclinics, Refugee Project, etc.) om aan de eisen van tto te voldoen. In deze leerjaren zijn de buitenlandse activiteiten, extra taalcertificaten of andere examens niet inbegrepen en worden apart gefactureerd.

De kosten in de bovenbouw om Engels op een hoogwaardig niveau aan te bieden, bestaan uit:

a. Lessen Engels: De lessen Engels bereiden voor op het Cambridge examen. De lessen worden gegeven door twee docenten die zich richten op differentiatie en verdieping voor elke leerling op het gewenste niveau (CAE/CPE). De leerlingen krijgen verdiepingslessen in de Engelse taal aangeboden waarbij elke leerling op maat geholpen wordt.

b. Lesmaterialen: lesboeken en aanvullende materialen voor deze lessen worden ontwikkeld en aangereikt. De aanschaf van deze boeken kost extra geld en wordt bekostigd uit de tto-gelden.

c.  Docenten scholing: De begeleiding en scholing van onze tto-docenten kost tijd en geld. Ditzelfde geldt voor onze tto-coördinatoren die het bovenbouw programma mogelijk maken.

d. Het examen: Het examen met Internationaal erkende diploma’s van Cambridge, wordt betaald op het moment van deelname. De voorbereiding op, begeleiding bij en de reiskosten behorende bij dit examen worden bekostigd vanuit de tto-gelden.

Onze bijdrage is vastgesteld op € 120,- per jaar. Als u als ouder(s) de bijdrage niet kunt betalen, kunt u een beroep doen op een regeling via de stichting leergeld.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Waddinxveen helpt kinderen in gezinnen met een bescheiden inkomen. Voor deelname aan schoolexcursies, het betalen van de ouderbijdrage of bijvoorbeeld een computer kan men een beroep doen op Stichting Leergeld. Binnen het Coenecoop College is contactpersoon daarvoor mevrouw A. van de Steeg (stg@coenecoopcollege.nl). Zij kan u helpen een aanvraag te doen bij Stichting Leergeld. Ook voor de extra bijdrage voor tweetalig onderwijs kan een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld.